I. Zakres regulacji Regulaminu Sklepu Internetowego bakteo.pl.         

 1.        Sklep Internetowy „Bakteo.pl”, działający pod adresem www.bakteo.pl  prowadzony jest przez Roberta Kałuża, wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przy Urzędzie Miasta Bydgoszczy, pod numerem  96982 z siedzibą w Bydgoszczy na ul. Wańkowicza 4/7, zwanego dalej Usługodawcą.

 2.        Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach usług świadczonych za pośrednictwem sklepu internetowego „Bakteo”, w szczególności prawa autorskie, nazwa sklepu, wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy

 3.        Niniejszy regulamin określa warunki i zasady dokonywania przez Usługodawcę sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez klientów ze sklepu internetowego „Bakteo”, dostępnego pod adresem internetowym www.bakteo.pl oraz z oferowanych za jego pośrednictwem usług.

 4.        W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. Zm.).

 5.        Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące usługi:

        1.        umożliwienie klientom sklepu składania zamówień oraz dokonywania rezerwacji dotyczących produktów oferowanych przez Sklep internetowy Bakteo.pl i zawierania umów sprzedaży na odległość

        2.        udzielanie Klientom szczegółowych informacji o produktach dostępnych w sklepie internetowym oraz świadczonych usługach.

 6.        Klienci korzystający z usług oferowanych przez sklep internetowy „Bakteo.pl” zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu.

 7.        Bezwzględnym warunkiem zawarcia umowy poprzez Sklep Internetowy jest zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu.

 8.        Dostęp do niniejszego regulaminy Klienci mogą uzyskać nieodpłatnie na stronie głównej serwisu www.bakteo.pl oraz sporządzić jego wydruk.

 9.        Informacje o produktach podane w sklepie, w szczególności ich opisy oraz podane ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

   II.  Warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego Bakteo.

 1.        W ramach serwisu www.bakteo.pl usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług na warunkach i w zakresie objętym niniejszym regulaminem.

 2.        Do złożenia zamówienia lub dokonania rezerwacji produktu poprzez serwis internetowy Sklepu Bakteo konieczne jest dokonanie rejestracji.

 3.        Rejestracja jest jednorazową czynnością polegającą na założenia przez klienta za pośrednictwem systemu informatycznego konta osobistego w serwisie Sklepu internetowego.

 4.        Rejestracja w ramach Sklepu internetowego następuje poprzez zaakceptowanie formularza rejestracyjnego.

 5.        Usługodawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego oraz dokonywania zamówień lub rezerwacji, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego lub usług oferowanych w ramach Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta niniejszego regulaminu, a w szczególności gdy Klient:

        1.        dopuści się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów,

        2.        podał dane wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

        3.        dopuści się zachowań, które są niezgodne z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa

 6.        Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu nie może dokonać powtórnej Rejestracji bez uprzedniej zgody Usługodawcy.   

III. Szczegółowe warunki zawarcia umowy sprzedaży poprzez sklep internetowy Bakteo.

 1.     Klient może:
 2.     dokonać rezerwacji wybranego przez siebie produktu za pośrednictwem serwisu internetowego (system informatyczny) Sklepu Bakteo lub drogą telefoniczną (system telefoniczny) , a następnie jego fizycznego odbioru w siedzibie Usługodawcy w ustalonym przez strony terminie, dokonanie rezerwacji nie nakładana na Klienta żadnych zobowiązań i w każdej chwili może on zrezygnować z zarezerwowanego produktu
 3.     zawrzeć umowę sprzedaży produktu na odległość (kupić) wybrany przez siebie produkt za pośrednictwem serwisu internetowego Sklepu Bakteo w sposób szczegółowo opisany w art. III pkt. 3 i 4 niniejszego regulaminu lub złożyć zamówienie za pośrednictwem połączenia telefonicznego
 4.     Rezerwacja produktu dokonywana jest poprzez wejście na stronę internetową www.bakteo.pl, wybór produktu, a następnie wykonanie przez klienta czynności technicznych według wyświetlanych instrukcji lub też drogą telefoniczną poprzez połączenie z numerem telefonicznym wyświetlanym w odpowiedniej zakładce na stronie internetowej Sklepu Internetowego Bakteo  i rozmowę z obsługującym połączenie konsultantem.
 5.     W celu zawarcia Umowy sprzedaży produktu na odległość poprzez Sklep Internetowy Bakteo należy wejść na stronę internetową www.bakteo.pl, a następnie dokonać wyboru produktu dostępnego w Sklepie Internetowym Bakteo.pl i złożyć zamówienie ze wskazaniem miejsca dostawy produktu, podejmując kolejne czynności techniczne według wyświetlanych na stronie instrukcji lub też zadzwonić pod numer wyświetlany w odpowiedniej zakładce Sklepu Internetowego Bakteo i postępować zgodnie z instrukcjami konsultanta obsługującego połączenie.
 6.     Po dokonaniu zamówienia lub dokonaniu rezerwacji za pośrednictwem systemu internetowego Klient otrzymuje na podany przez siebie adres mailowy dwie widomości e-mail:
 7.     widomość potwierdzającą przyjęcie dokonanej rezerwacji lub też złożonego zamówienia
 8.     wiadomość potwierdzająca ostatecznie wszystkie istotne elementy zamówienia lub rezerwacji produktu
 9.     Usługodawca zastrzega sobie prawo wykonania próby telefonicznej przed wysłaniem każdej z wymienionych w pkt. 4 wiadomości.
 10.     W przypadku braku możliwości zrealizowania połączenia telefonicznego z Klientem w terminie 3 dni od wpłynięcia zamówienia lub rezerwacji mogą one zostać anulowane przez usługodawcę.
 11.     W przypadku sprzedaży internetowej utrwalenie, zabezpieczenia istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowane i przekazanie Klientowi indywidualnemu wraz z przesyłką paragonu fiskalnego lub, na żądanie, faktury VAT drogą elektroniczną.
 12.     W przypadku rezerwacji umowa zostaje zawarta w sklepie Bakteo. Utrwalenie, zabezpieczenie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowane i przekazanie Klientowi indywidualnemu wraz z towarem paragonu lub faktury VAT.
 13.     W przypadku złożenia zamówienia poprzez system informatyczny za moment zawarcia umowy przyjmuje się otrzymanie przez Klienta wiadomości elektronicznej, o której mowa w art. III ust. 4 pkt. 2 niniejszego regulaminu.

 

  IV. Dostawa.

 1.     Usługodawca może dostarczyć zamówione towary transportem własnym lub przesyłką kurierską. Ewentualne koszty dodatkowe, a w szczególności koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane podczas procesu rezerwacji lub w czasie składania zamówienia.
 2.     Informacja o dostępności produktu jest zapewniana każdorazowo przy danym produkcie na stronie Sklepu Internetowego lub w trakcie rozmowy telefonicznej.
 3.     Klient jest uprawniony do korzystania z z dostępnych usług w zakresie informowania przez Usługodawcę o bieżącym statusie zamówienia.
 4.     W celu realizacji rezerwacji lub zamówienia, Klient jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających ich realizację, tj. imienia i nazwiska, adresu (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numeru telefonu kontaktowego lub innych danych wskazanych przez Usługodawcę za pośrednictwem strony internetowej Sklepu lub w trakcie rozmowy telefonicznej
 5.     Warunkiem realizacji rezerwacji lub zamówienia jest dostępność wybranych przez Klienta produktów. W przypadku braku produktu lub braku woli dalszej realizacji zamówienia lub rezerwacji Klient, po uprzednim otrzymaniu od Usługodawcy informacji o stwierdzonych brakach, otrzyma niezwłocznie zwrot uiszczonych opłat.
 6.     Potwierdzenie terminu realizacji zamówienia następuje w wiadomości elektronicznej, o której mowa w art. III ust. 4 punkt 2 lub w trakcie rozmowy telefonicznej z konsultantem Sklepu Bakteo.
 7.     Produkty będące przedmiotem złożonego zamówienia mogą zostać dostarczone przez Usługodawcę jedynie pod wskazany przez Klienta adres znajdujący się na terenie Polski.
 8.     Odbierając przesyłkę Klient powinien sprawdzić przesyłkę w obecności osoby, która ją dostarczyła i w przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek niezgodności z zamówieniem, niekompletności przesyłki lub mechanicznego uszkodzenia jej zawartości zgłosić to osobie dostarczającej przesyłkę oraz Usługodawcy jednocześnie sporządzając pisemny protokół odbioru. Protokół powinien zostać podpisany zarówno przez osobę odbierającą przesyłkę jak i podmiot dostarczający.
 9.     W razie zaistnienia wskazanych w ust. 8 okoliczności Klient jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku Klient powinien niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o zaistniałej sytuacji w celu przygotowania nowej dostawy.

 

V.  Cena.

 1.     Ceny produktów podane są w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 2.     Każdorazowo obowiązuje cena aktualna w chwili złożenia zamówienia lub dokonania rezerwacji określonego produktu. Późniejsze zamiany cen nie mają wpływu na obowiązki stron.
    Klient dokonuje płatności przelewem na podany przez Usługodawcę rachunek bankowy przed dostawą towaru albo gotówką w chwili jego odbioru
VI. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy oraz odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową sprzedaży zawartą na odległość.

 1.        Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (czternaście) dni. Powyższe dotyczy przypadku złożenia zamówienia w rozumieniu art. III ust. 1 pkt. 2 (tj. złożenia zmówienia).

 2.        Uprawnienie powyższe może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres Usługodawcy dostępny na stronie internetowej www.bakteo.pl..

 3.        Wskazany w art. VI ust. 1 powyżej termin 10-dniowy liczony jest od dnia, w którym nastąpiło wydanie zamówionego produktu.

 4.        W razie realizacji uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Strony zobowiązane są do zwrócenia sobie wzajemnych świadczeń w stanie niezmienionym, chyba że dokonanie zmiany było konieczne w ramach zwykłego zarządu.

 5.        Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od doręczenia oświadczenia o odstąpienia od umowy. Usługodawca niezwłocznie informuje Konsumenta o otrzymaniu oświadczenia.

 6.        W przypadku zrealizowania uprawnienia do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość koszt opakowania i odesłania zamówionego produktu ponosi Konsument.

 7.        Usługodawca jako sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność z umową sprzedaży towaru zakupionego przez tego Konsumenta, w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego.

 

      VII. Reklamacje.

       Klient może wybrać jeden z poniżej wskazanych sposobów reklamacji

      1.        poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres podany na stronie telefonicznie poprzez wykonanie połączenia telefonicznego na numer znajdujący się na stronie www.bakteo.pl

 1.        bezpośrednio w siedzibie Usługodawcy
 2.        nadesłanie pisemnej reklamacji na adres siedziby usługodawcy

     Terminy    

 1.        Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie nie przekraczającym 14 dni od chwili jej otrzymania.

 2.        Wszelkie informacje dodatkowe na temat sposobu składania reklamacji, a także reklamacji już zgłoszonych udzielane są pod numerem dostępnym na stronie www.bakteo.pl zakładce „Kontakt” lub biuro@bakteo.pl.

 VIII.        Odpowiedzialność.

 1.        Odpowiedzialność Usługodawcy za problemy i ograniczenia techniczne bądź dotyczące infrastruktury telekomunikacyjnej i sprzętu komputerowego, z którego korzysta Klient, jest wyłączona.

 2.        Odpowiedzialność za zapewnienie zgodności sprzętu komputerowego, w szczególności minimalnych wymagań technicznych dla korzystania z serwisu internetowego Sklepu Bakteo.pl ponosi wyłącznie Klient.

 3.        Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych oraz uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Klienta z serwisu internetowego Sklepu Bakteo.pl.

 4.        Usługodawca zastrzega sobie ponadto możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług w Sklepie, w szczególności z uwagi na konieczność konserwacji, bazy technicznej, w przypadku gdy nie naruszy to praw Klienta.

 5.        Niewykonanie świadczenia niepieniężnego przez którąkolwiek ze stron z powodu wystąpienia siły wyższej nie stanowi podstawy dla występowania z jakimikolwiek roszczeniami odszkodowawczymi, chyba że strona, której siła wyższa dotyczy, zaniedbała natychmiastowego, po uzyskaniu stosownych możliwości, zawiadomienia drugiej strony o wystąpieniu takich okoliczności.

 IX.        Ochrona danych.

Sklep Internetowy ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o Klientach do niezbędnego minimum wymaganego do świadczenia Klientom usług na najwyższym poziomie, co obejmuje m.in. informowanie Klientów o oferowanych przez Usługodawcę towarach. Zbierane są informacje o Klientach, takie jak adresy poczty elektronicznej lub dane osobowo-adresowe. Informacje te, z wyjątkiem Sklepu Biozym nie są udostępniane osobom trzecim i służą głównie do realizacji zobowiązań wobec Klientów,
Informacje kontaktowe Klientów są także wykorzystywane w celu nawiązywania z nimi kontaktu, kiedy jest to konieczne (np. w przypadku konieczności potwierdzenia zamówienia).


1. Państwa dane osobowe znajdują się w bazie Alfa-Tech Robert Kałuża.

2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Alfa-Tech Robert Kałuża, z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Wańkowicza 4/7.

3. Jako administrator przetwarzamy Państwa dane w celach związanych ze świadczeniem  usług, w tym na potrzeby bieżącego kontaktu i w celach analitycznych , Jeżeli Państwo nie sprzeciwiają się temu, możemy je również wykorzystać, aby skontaktować się z Wami i poprosić o wyrażenie dobrowolnej chęci na przedstawienie naszych ofert marketingowych polegających na przekazywaniu informacji o produktach  i usługach oferowanych przez nas. W przypadku sprzeciwu prosimy o e-mail na adres rodo@alfa-tech.info.pl.

4. W Alfa-Tech Robert Kałuża  został wyznaczony Administrator Bezpieczeństwa Danych, z którym można skontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych, poprzez e-mail rodo@alfa-tech.info.pl

5. Podstawą prawną przetwarzania podanych przez Państwa danych osobowych jest przepis art. 6 ust 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe będą przetwarzane tylko tak długo, jak długo są niezbędne do realizowania ww. celów lub do momentu, otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

6. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane naszym podwykonawcom, w szczególności firmom kurierskim, dostawcom rozwiązań informatycznych i płatności, wyłącznie w związku realizacją zawartych umów.

7. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

8. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jeśli chcecie Państwo zmienić zakres przetwarzanych przez nas danych, w tym wnieść sprzeciw i/lub cofnąć swoją zgodę, prosimy o wiadomość na adres rodo@alfa-tech.info.pl.

X.        Spory.

 1.        Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 2.        Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

XI.       Postanowienia przejściowe i końcowe.

 1.        Umowa sprzedaży produktów może być zawarta tylko i wyłącznie w języku polskim.

 2.        W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdują przepisy obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polski, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

 3.        Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia  2019 r.